Bercoperweg 70 (v/h Zathe III)

foto 2008 RdV

Adressering:

 viel onder zathe III

1880 Makkinga 4

1900 Makkinga 6

1928 Makkinga 47

1950 Makkinga 58

1965 Bercoperweg 70

2010 Bercoperweg 70   

 

Bewoners/gebruikers:

(1698)                            Halbe Jans

(1700)                            soolstede

(1708)                            Halbe Jans en Anne Andries                       

(1718)                            Halbe Jans en Jan Rieuwerts

(1728)                            Reeuwert Jans en  Jacob Jans

(1738)                            Reeuwert Jans en  Luitijn Cornelis

Rond 1748 blijkt de Zathe in twee gelijke delen te zijn opgedeeld.(1e helft zonder huis, de 2e helft met een huis)

(1748)                             Rieuwert Jans en Jan Alberts

(1758)                             Rieuwert Jans en Hindrik Luitjes

(1768)                             Rieuwert Jans en Geert Peters

(1778)                             Jannes Jans

(?)                                   Pier Schurer (1742-)

1786  – voor 1795)        Reint Hendriks

Reint Hendriks vertrekt waarschijnlijk naar Hoornsterzwaag

De komende 3 á 4 decennia is men dus blijkbaar geen bewoner maar gebruiker van de Soolstede

(1795)                           Claas Jans 

(voor 1797)                   Claas Jans weduwe

(1798)-1800                  Jan Pieters weduwe, (= Geeske  Sakes) is gebruiker van de soolstede

1801-(1804)                  Ruurd Pieters komt in 1801 hij van Nijeberkoop en  Geeske Sakes gaat naar nr 58

(1818)                           soolstede, in eigendom bij Geesje Sakes

(1828)                           Pieter Jans Mulder huurt de soolstede

(1838)                           Pieter Jans Mulder eigenaar/gebruiker  van  het   hornleger

(1848)  -1851                Hendrikje Reints de Boer en de kind. van Pieter Jans Miulder eigenaar/gebruiker van het  hornleger

1851 - (1860)               Riekend Steunebrink eigenaar/gebruiker  van  het   hornleger                                       

                                ?   Klaas Riekend Steunebrink

1880 -1887                  Albertus van der Wolf (arbeider) 

1887 - 1888                 Albertus Kroon (arbeider)

1888 - 1889                 onbekend

1889 - 1897                 Harmen Kromkamp (arbeider) en Sara Holtrop

1897 - 1945                 Lammert Kromkamp sr. (1870-1953) (boer)en Trijntje Oosterloo

1945 - 1964                 Lammert Kromkamp  jr. (1898 - 1984) veehouder en Petronella Plomp        Anne had destijds gezorgd dat Petronella als huishoudster bij Lammert sr. Lammert jr. trouwde met haar

 

1964 - 1978                 Petronella Kromkamp - Plomp 

1978 - heden               Het huis staat leeg. 

Zoon Reinder Kromkamp heeft het geerfd)                            

Sinds 1978   onbewoond, maar veestalling  en opslag in gebruik bij nr 68. (Lammert Kromkamp) 

 

Eigenaren:

1791 -                       Reint Hendriks  (ene helft)

1791 -                       Roelof Roelofs  (andere helft)

1795                         Lucas Willems (uit Nijesleek het huis enz)

1795                         Jan Pieters Mulder (molenaar, 1/8 deel van de Zathe)

                                 Geesje Sakes (wed van de molenaar Jan Pieters Mulder)

(1838)                       Pieter Jans Mulder (huurde eerst van zijn moeder)

 

(1848) - 1851           Hendrikje Reints de Boer (en de kinderen van Pieter Jans Mulder)

1851- ?                     Riekend Steunebrink

? -                             Klaas Steunebrink

                                 Lammert Kromkamp (sr)

                                 Lammert Kromkamp (jr)

 

 

 

 

Veehouderij: In 1950 is Lammert er boer . Hij heeft busnummer 81.  (1961) 

gewoond wordt er niet meer, maar ...‘hier wordt nog vee van familie gestald’ 

 

Bouwwerk:

gebouwd vóór 1700 (mogelijk als een Saksische boerderij)

1788 is er nog sprake van een huis.

Tussen  ca 1793 en ca 1830 stond hier blijkbaar geen huis (men spreekt van een Soolstede)

Waarschijnlijk  nieuw- of herbouw

tussen 1829 en 1832Afgebroken?

tussen 1906 en 1922 Vervangende nieuwbouw in die tijd aan de weg (zie Bercoperweg 70) 

 

 

 


Pier Schurer is voor Reint Hendriks (aldus de hierna genoemde verkoping) bewoner van de boerderij.  Hij was waarschijnlijk gehuwd met Sykjen Wilts.

Reind Hendriks koopt op 27 juni 1791 (zo ontdekte Yntze van der Honing) de ene helft van Zathe III. Hij woont er dan al een vijf jaar. De andere helft koopt Roelof Roelofs.  Reind Hendriks woont al op deze boerderij. De koopprijs is 155 goudguldens (voor beide delen)

Pieter Jans Mulder is eerst gebruiker van  de boerderij en bijbehorende landerijen, die eigendom is van zijn moeder Geesje Sakes.  Tot in de jaren "20 van de 19e eeuw duurt deze situatie voort.  In 1928 is Pieter in ieder geval zelf eigenaar van het geheel. Samen met zijn echtgenote Hendrikje Reints de Boer, waarmee hij in 1818 in Oldeberkoop  was getrouwd, woont hij er. Beide zijn geboren Twijtelers. Pieter, die in 1829 nog als broodbakker te boek staat,  is  later en tot eind jaren "30  molenaar. Zo ook  als hij in 1837 de molen en een aantal percelen van de hand doet aan Berend Jans Hof,. In 1839, als hij een  bedrag van 850 gulden leent bij doctor Minne Anthonius Swaluwe uit Gorredijk, is Pieter 'huisman ' (boer dus) op Zathe III. Tot  In 1851, Pieter is dan al overleden, verkoopt zijn weduwe Hendrikje Reints de Boer de zathe met de bijbehorende landerijen voor 2949,-  gulden.  Met de verkoop valt het geheel danig uiteen. In het zelfde jaar verkoopt Hendrikje voor een totaalprijs van 626 gulden het levende vee, boerengereedschappen en huisraad. De schuld, die haar man destijds aanging bij  dr. Swaluwe, wordt ingelost. 

Riekend Steunebrinkdie inmiddels molenaar op Twijtel is geworden, koopt ook deze boerderij.  Hij is daarnaast dan - in 1851 dus - al een jaar of tien eigenaar van de molen en de bijbehorende woning. 

Alberdina Ebbinge

 

Klaas Steunebrink

 

Lammert Kromkamp sr

 

 

 

 

Lammert Lammerts Kromkamp heeft in 1906 inmiddels zoveel landerijen gekocht dat hij vanaf de weg tot aan de 'oude' Tjonger kan gaan over zijn eigen land. Ook de eigenaren van de aanliggende landerijen staan vermeld op het kaartje

Lammert Kromkamp sr. was gehuwd met Trijntje. hun vier zonen (Lammert, Anne, Reinder en Jan maakten van dit stukje Twijtel een heus Kromkampbolwerk.

Lammert jr. trouwde met Petronella (Nellie) Plomp (1905-1978), en bleef wonen op nr 70. Het paar kreeg geen kinderen.

 

In de 'Hepkema' van 11 juni 1937 lezen we het volgende bericht aangaande Lammert en Trijntje.

 

MAKKINGA, 10 juni. Het onweer was hier weer even hevig als de vorige maal.. Bij den heer L. Kromkamp op Twijtel onder Makkinga, sloeg de bliksem op de radio in de huiskamer, waar de geheele familie bijeen was. De vrouw des huizes moest zich onder geneeskundige behandeling stellen.In de kamer werd een gat in de muur geslagen en nogal eenige schade aangericht.

Bij den bakker Jongedijk werd de kneedmachine defect geslagen en op verschillende boerderijen zijn de bliksemafleiders getroffen. Door den geweldigen regen is aan veldvruchten en lage graslanden veel schade aangericht. Ook de hooioogst ondervindt hier schade, daar op enkele plaatsen het hooi hier in 't water ligt.

 

Reinder vestigt zich op Bercoperweg 68.

Anne sticht een boerderij t.o. zijn ouderlijke woning, n.l. Bercoperweg 71.

Jan en zijn vrouw Sjouk(je) gaan naar Bercoperweg 63

 

Inmiddels wordt er niet meer gewoond. Reinder en zoon Lammert van nr 68 gebruiken het gebouw nu als schuur. 

 

Het L-vormige weggetje, dat het buurtschap ´oud´Twijtel ontsloot, kwam uit op de (latere) Bercoperweg tussen de twee stelpboerderijen met de nrs.  68 en 70.