Twijtel 3

foto: ca 1960 (via fam Hes)  Het huis gezien vanaf de zuidzijde, vanaf het Middelpad. 

foto via HvM

Adressering : Perceel viel onder zathe III

1880 Makkinga 116
1900 Makkinga 145
1918 Makkinga 160
1928 Makkinga 71
1950 Makkinga 79
1965 Twijtel 3  
 
Bouwwerk:  
Gebouwd (even) voor 1849 Het heeft een aantal verbouwingen ondergaan.
In 1922 wordt voor het bestaande achterhuis een nieuw voorhuis gebouwd.
Het heeft ook dan al 3 voorramen en een schuinoplopende dak daar boven.
Na een latere verbouwing  is de voorgevel even breed als het achterhuis, en bovendien  tot de nok toe doorgetrokken.
Afgebroken in 1969   
 
Bewoners:
1866 - 1882      Auke Pieters Jongbloed en zijn vrouw Uilkje Roelofs Post
1882 -1906       Pieter Jongbloed  (1859-1906) en zijn vrouw Trijntje Aukes Drenth (1858-1938)
1906 - 1928      Trijntje Aukes Jongbloed - Drenth
1928 - 1929      Roelof Jongbloed (1889-?) is een zoon van Pieter en Trijntje
1929 - 1934      Jan Post  (veekoopman) en Aaltje Donker
1934 - 1968      Wiebe van Hes (1912-1971),  keuterboer, melkrijder..           
 
Eigenaren:
v 1846 - 1862  (stichter) Geert Lammerts Brouwer (secr. gem. Ooststellingwerf)
1862                                Jouke Pieters Oosting (schoonzoon) , taxateur der turf uit Gorredijk  verkoopt voor 522 gulden het huis met wei-, bouw- en heideland aan Theunis Berends Sloot  
1941                                 De weduwe Sloot, Lammigje Wiebes Sloot verkoopt huis en enig land  voor 265 gulden aan Auke Pieters Jongbloed.    
 
Bedrijf:  
 

Het was het laatste huis aan de linker kant van het westelijke voetpad , gerekend vanaf de Grintweg. Zo’n 60 meter t.N.v. het doorgaande voetpad Middelburen/Abbendijk. Het pad was in de tweede helft van de 20e eeuw volgens Appie van Hes tot even voorbij hun huis tweesporig, en vanaf daar tot het middelpad een voet/fietspad.

Het huis  stond er waarschijnlijk in 1849 al. Ongeveer tussen 1970 en 1980 moet het zijn gesloopt. Er was zowel een water-  als electra-aansluiting.

1921 is Willem Theunis Koopstra eigenaar van A3007  en A3153

Boelgoed te Twijtel onder Makkinga wegens vertrek.

Notaris Kiwiet de Jonge te Oldeberkoop zal op Donderdag 31 januari a.s., des morgens 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den heer R. Jongbloed te Twijtel publiek a contan verkoopen:

Levende have, boerengereedschappen en huish. Artikelen.

1929-1934. Bij inschrijving te huur voor den tijd van vijf achtereenvolgende, ing. 12 mei 1929

EEN ARBEIDSHUIZINGE met wei en bouwland te Twijtel,

groot 1½ HA. eigen aan den heer Roelof Jongbloed te Makkinga. Gesloten briefjes in te leveren voor 23 Jan. Ten kantore van de notaris met opgave van jaarlijkse huurprijs en 2 solide borgen

25-4-1941 verkoopt Roelof Jongbloed het huis met een paar percelen aan Wiebe van Hes.  Kadastraal: A1673, 1674 en 3388.

Jan Post was varkenskoopman en bovendien de eerste persoon op Twijtel, die in een auto rond reed. Op 25-7-1930 kreeg hij kenteken   B15432  toegewezen. Wie weet welke? Is er nog een foto van?

Wiebe van Hes was eigenaar van de woning. Hij was arbeider bij Jan Schurer en daarnaast keuterboer en melkrijder. Hij was gehuwd met Ike Elsinga

Het paar kreeg 6 kinderen.  Frans, Ginie, Lammie, Albert, Harm en Cor. Zoon Albert trouwt in 1967 vanaf dit adres met Dinie van Veen uit Wolvega. Hij nam de melkrit van zijn vader over en gaat wonen met zijn vrouw op Bercoperweg 74. Hij blijft dus Twijtel trouw.

In 1950 neemt Wiebe het agentschap van de 'Hepkema' over van zijn vader Frans van Hes, die naar Mildam verhuist. Zo meldt deze krant op 17 april van dat jaar. Tot die tijd woonde Frans in het huis nr 78, aan de zelfde reed.

De laatste 3 jaar woonden Wiebe en zijn vrouw Ike  aan de Abbendijk nr 1. Hier overleed hij  onverwacht in 1971.

 

Eerder woonde hij in Nijeberkoop aan de Bovenweg.

Op 26 april 1969 passeren een aantal Ooststellingwerfse boerderijtjes de revue in een advertentie in de Friesche Koerier  

Door de Stichting Beheer Landbouwgronden wordt ter verkoop voor afbraak

(o.a. dus)aangeboden:

Boerderijtje plaatselijk bekend:

Twijtel 3, Makkinga.

Zoon Appie zet later het loonbedrijf nog voort op Bercoperweg 74. Verder zijn er nog de zonen Frans en Corrie en een paar dochters.