KERKEPAD

Feitelijk gaat het kerkepad (deels Middelpad genaamd) het bestek van deze site te buiten. De betekenis daarvan op het grondgebied van Twijtel is immers minimaal, al zullen ook de eigenaren van  de Zathes I  t/m IV destijds hebben bijgedragen in de stichting en onderhoed van de kerk. Ik vraag me zelfs af of de Twijtelers destijds wel langs dit kerk ter kerke gingen. De kortste weg van af deze boerderijen was immers langs de (latere) Bercoperweg. Hoewel zij onder 'wegen en paden' wordt beschreven is het toch interessant om het helaas verdwenen pad eens langs te lopen. Welke  boerderijen en andere (soms voorname) huizen stonden er aan.

Wie waren de eigenaren en wie  woonden er door de eeuwen heen?

Vanaf de kerk van Makkinga tot aan de voormalige kerk van Nijeberkoop .

We letten hier met name op de huizen met hun  eigenaren en  bewoners

(opgedeelde zathes hadden immers soms veel meer eigenaren en gebruikers)

1849 het Kerkepad van Makkinga naar Nijeberkoop met de bouwwerken (meest boerderijen) die er aan stonden. Omdat het pad ook Twijteler zathes  doorkruistte zijn ook deze boerderijen, die t.N.v de (latere) Bercoperweg stonden, mee genomen.

links de school, boven de kerk en rechts  pastoriehuis.dat aan de brink gelegen is.

1849 Het Makkingaaster deel  het kerkepad vanaf de kerk  tot aan Jagerswijk op Middelburen

Zathe 18  (De Weeme)

1826 zet de familie Schurer zowel de zathe 18, als zijnde de  'Weeme' te koop. De herberg blijft in de familie, maar A. A. Boelens koopt o.a. de boerderij.

Jaar Eigenaren Bewoner/Gebruiker opmerking
1640 Pastorie Pieter en Roelof Tjaebles
1698 Pastorie Cornelis Johannes
1708 Pastorie Cornelis Jans
1718 de Patroon Jan Cornielis
1728 Pastorie Jan Cornielis
1738 Pastorie Jan Cornielis wed.
1748 Pastorie Jan Cornielis wed.
1758 de Patroon Claes Theunis
1768 Johannes Schuirer Johannes Schurer was executeur en herbergier in Makkinga ca 1773
1778 Johannes Schuerer Jacobus Schuerer
1788 Johannes Schuerer Jacobus Schuerer
1798 Johannes Schuerer kinderen Jacobus Schuerer
180
1818 Mathijs, Pier en Jacobus Schuirer Jan Schuirer
1828 Boerderij enz: A.A. van Boelens Herberg enz: Johannes Mathijs Schurer Boerderij: Wed. Jacobus Schurer en de Herberg: J.M. Schurer A.A. van Boelens koopt voor Fl. 4321,- huis, hornleger en 13 percelen van de zathe van de fam Schurer. Johannes Mathijs Schurer koopt de herberg met het huis van de familie voor Fl. 5304,--
1838
1848

tekst

Zathe  17

Jaar Eigenaren Bewoner/gebruiker opmerking
1640 Lense Lamberts, Lambert Lenses ?
1698 A. Lijklama à N. Cornelis Johannes
1708 A. Lijklama à N. Cornelis Jannes
1718 A. Lijklama à N. Reewart Jans Reewart Jans 1728 Zathe 1
1728 A. Lijklama à N. Claas Peters
1738 B. Lijklama à N. Claas Peters
1748 D.B. Lijklama à N. Claas Peters
1758 D.B. Lijklama à N. Jannis Alles
1768 D.B. Lijklama à N. Jan Alles
1778 V. van Glinstra Pier Schuerer 1768 is Pier getrouwd met Simkjen Wilts (beide wonend te Makkinga) Kinderen *1770 Bartholomeus, *1772 Johannes, *1774 Wilt, *1777 Wilt, *1779 Gatske en *1782 (nogmaals een) Jacobus
1788 Lijklama à N. Pier Schuerer
1798 Susana Lijklama à N. Pier Schuerer
1811 1811. Pier Johannes Schurer woont in Makkinga. kinderen (aldaar?): Batholomeus (41j), Johannes (39j), Jacobus (29j) en Gatske (31j)
1818 Susanna, Christina, Martha en Augusta Bögel Roelof Roelofs Postma Roelof was getrouwd met Gatske Piers Schurer
1828

Zathe 16

Jaar Eigenaren Bewoner/gebruiker opmerking
1640 erf Laurents Jan Rommerts Jacob Teijes 1588! Qualappen, Jan Rommerts (wonende te Makkinga) overleden. Had een kind bij Geertien Vtges
1698 Joachimus, Harmijntje en Anna Frankena Wolter Hendriks
1708 Joachimus, Harmijntje en Anna Frankena Wolter Hendriks
1718 Joachimus, Harmijntje en Anna Frankena Wolter Hendriks
1728 Joachimus Frankena, wed Heloma n.l. en Anna Frankena Wolter Hendrix
1738 Anna Frankena , wed. Heloma n.l. Wolter Hendrix wed.
1748 W Meekhof n.u. en wed. Heloma n.l. Jan Wolters
1758 M van Heloma, Nicolaas Heloma, Hiltje Heloma en wed. Heloma ?
1768 Nicolaas Heloma en Couttis kind. Jan Oosting
1778 Tjaard en Marcus van Heloma Jan Oost
1788 Foppe Hinkes Hendrik Hendriks
1798 Foppe Hinkes wed. D. Ackernocriporis?, Coenderts Egberts en Johannis Hendriks Harm Jans en Jan Pieters
180
1818 Lucas Jans Poppinga enz enz ??

Zathe 15 (Céres?)

1832 Zathe 13, Ceres. Lange tijd een boerderij en waarschijnlijk vervangen in de eerste helft van de 19e eeuw door een herenhuis. Laatst, tot 1881, de woning met artsenpraktijk en apotheek van Johannes Terpstra.

Jaar Eigenaren Bewoner/gebruiker opmerking
1640 Eelke Peters erfgen. en Laurents Jan Rommerts ? weesboek 1652 wijlen Eelcke Pieters was momber over de 3 kinderen van Leffert Cornelis (Zathe 13)
1698 Harmijntje Frankena Jacob Aetes
1708 Harmijntje Frankena Nieltijn Roelofs
1718 Harmina Frankena Nieltijn Roelofs
1728 wed Heloma n.l. Jan Jansen
1738 wed Heloma n.l. Saakjen Lamberts
1748 wed Heloma n.l. Jan Wolters Q1749 is Jan Wolters boer te Makkinga
1758 wed Heloma Hendrik Peters
1768 Nicolaas van Heloma en ds Couttis n.l. ?
1778 Tjaard en Marcus van Heloma Sjoerd Claas
1788 Foppe Hinkes Hendrik Hendriks
1798 Abelus v/d Vecht, J. Jansonius en Andries Heeres Sjoerd Claas
1818 Antje Heeres en Carste Jannes Hoogenberg Hate Folkerts Stellema Hate is destijds getrouwd met Aaltje Egberts Westerhof. Hate was (1832) timmerman in huis tpv huidige dorpshuis)
1864 Heerenhuis met lanbouwschuren te koop
1881 JohannesTerpstra (arts) JohannesTerpstra (arts) hij overlijdt en heerenhuis komt te koop (mogelijk niet verkocht maar afgebroken

1849 Het kerkepad (Middelpad vanaf Jagerswijk tot en met Twijtel (Abbendijk)

Zathe 14  (Jagerswijk, boerderij met van 1843 tot ca 1875 herenhuis er bij.)

1832 KAD Makkinga A678 -  De boerderij van Jagerswijk betreft het rood omlijnde L-vormige gebouw. Ten zuiden daarvan geeft het gele merkteken  ongeveer de plek van het herenhuis aan. Het is het eerste huis (komend vanaf Makkinga) door de bocht aan het Middelpad. Beide stonden dus tussen het pad en de Bovenweg.

 

1839 komt de zathe., waarop  Jan Harmens Bergsma boer is, te koop

 

1849 De boerderij en het herenhuis samen op de kaart.

 

 

-----------------------------------------

 

 

1868 Staat het herenhuis te koop. H. Adriani woont er.

Op de boerderij woont Andries Roelofs Hoogenberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------

1873 Jagerswijk staat weer te koop. Nu met de (bijgekochte?) percelen uit Ceres.  

Eigenaren zijn de erven van G. Meinesz. Het tot voor kort nog bewoond door H. Adriani, die het huis in 1868 had gekocht. Adriani overleed in 1868.

Op de boerderij woont nu de arbeider Jan Rooks. Hij kwam waarschijnlijk (zoals gebruikelijk) mei 1873 op de boerderij, waar Hoogenberg tot dan nog woonachtig was.

 

Jaar Eigenaars Bewoner/gebruiker opmerking
1640 Meijne Jans, Willems c.s. Jan Meijnes weesboek 1663, Anne Hartmans is wed van Jan Meijnes. Ze is nu getrouwt met Eyse Jochems. 5 weeskinderen . oa Meijne Jans (13j)
1698 A. Lijklama à N., Meijne Jans, Jan Jans kint, Jan Aebele en zijn moeder Hilt Andries. Meijne Jans Weesboek 1663. Meijne Jans geb ca 1650
1708 A. Lijklama à N., Meijne Jans, Siewke Thiemes als moeder en Jan Aebele Meijne Jans
1718 A. Lijklama à N., Meijne Jans Meijne Jans
1728 A. Lijklama à N. Tonis Tomas
1738 B. Lijklama à N. Jan Harmens
1748 D.B. Lijklama à N. Roelof Abels Q1749 Roeloff Abels is boer onder Makkinga
1758 D.B. Lijklama à N. Jannis Carsten
1768 D.B. Lijklama à N. Jannis Carsten
1778 Van Glinstra Jannes Carsten
1788 Lijklama à N. Jannis Carsten
1798 Susana Lijklama à N. Carste Jannes
1818 Harmen Meijnes Bergsma, Mathijs Schuirer Johannes Schuirer
1839 Jan Harmens Bergsma Fam Bergsma verkoopt de boerderij met enige landerijen aan Boele Lourens Brandsma uit Nijeholpade
1840 Boele Lourens Brandsma Boele Lourens Brandsma Boele (nu 46j) was gehuwd met Hendrikje Andries Kuperus
1843 Cornelis Fransiscus Frisius Nauta van Hylckama v Hylckama koopt de boerderij en bouwt er een heerenhuis bij.
1864 Cornelis Fransiscus Frisius Nauta van Hylckama 1864 V Hylckama (majoor te Sondel) verkoopt (Heeren)landgoed Jagerswijk voor Fl. 6041,-. aan Lourens Adriani (predikant te Edens). Het heerenhuis op afbraak? (1865 overlijdt v Hylckama, 73 j en ongehuwd)
1868 H. Adriani (heerenhuis) Andries Roelofs Hoogenberg (boerderij) De sloop ging dus niet door. Ene Lourens Adriani (*1798 Leeuwarden) overleed in 1869 op Jagerswijk te Makkinga (70j). Dat moet de dominee zijn.
1873 fam Meinesz of Meenesz. H. Adriani (heerenhuis) Andries Roelofs Hoogenberg (boerderij) Het geheel staat weer te koop, incl bijgekocht deel van Céres (Zathe 15). Op de boerderij maak Hoogenberg plaats voor Rooks.
1873 Hermanus Laurens Adriani H. Adriani (heerenhuis) Jan Rooks (boerderij) Hermanus Laurens Adriani uit Hardegarijp koopt landgoed Jagerswijk voor Fl. 7753,-, (maar overlijdt het zelfde jaar?)
1876 het heerenhuis blijkt nu wel afgebroken te zijn
1880 boerderij staat er nog steeds

Zathe 13

1832 Zathe 13

1832 KAD  Makkinga A698 is de eerstvolgende boerderij (rood omlijnd) aan het Middelpad. Ook ten zuiden daar van. en KAD Makkinga A699 betreft  de naastliggende schuur met een gedeelte erf

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640 Leffert Cornelis en erfg. Jan Rommerts Leffert Cornelis Weesboek 1652 en 1657, zonen Garcke en Anne Lefferts, en dr Jantien Lefferts is dan weeskind. Anne Rommerts is een oom van de wezen. Eelcke Pieters (Zathe 11) was momber over de wezen
1698 A. Lijklama à N. en Anne Leffers Smid Beake Halbes
1708 A. Lijklama à N. en Anne Lefferts Smit ?
1718 A. Lijklama à N. en Anne Lefferts Smid Sipke Swaga
1728 A. Lijklama à N. Afien Annes
1738 B. Lijklama à N. Afien Annes
1748 D. B. Lijklama à N. Gerke Lefferts
1758 D. B. Lijklama à N. Gerke Lefferts Q 1749 Gerke is boer te Makkinga. 4 kinderen: Gerke (*1732), Anne (*1735), Antjen (*1739), Andries (*1743)
1768 D. B. Lijklama à N. Gerke Lefferts
1778 V. van Glinstra Anne Gerkes Anne, een zoon van Gerke Lefferts is in 1771 getrouwd met Trijntje Jannes (uit Makkinga)
1788 Lijklama à N. Anne Gerbes Anne en Trijntje krijgen .. kinderen: Aefjen (*1771), Jannes *(1773), Gerke (*1775), Maertje (*1778), Geertjen (*1781), Roelof (*1784), Roelof (*1786), Geertjen (*1788)
1798 Susana Lijklama à N. en A v. Boelens Anne Gerkes kinderen
1818 Lammert Gerkes Gorter en A. v. Boelens Jouke Jans Oostingh 1822 Lammert Gerkes Gorter is huisman onder Makkinga
1832 Lammert Gerkes Gorter ?
Johannes Roelofs Heida
1878 Jacob Hendriks Tiesinga Gekocht in 1877 voor Fl. 12158
1893 Jan Koops Oosterhof Jan koopt de boerderij van ....?
1928 wed Jan Koops Oosterhof = De weduwe verkoop afbraakmatrerialen van de inmiddels gesloopte boerderij

Zathe 12   (Rechthuis/ 'Secretariswoning')

1832 Zathe 12, fam Meekhof woonde hier vrijwel de hele 18e eeuw

 

 

 

 

 

1928 Boelgoed bij Geert Drenth

Jaar Eigenaren Bewoners/ Gebruikers opmerking
1640 Luitjens Remmelts c.s. Luitjen Remmelts
1698 A. Lijklama à N. Eijse Jochums
1708 A. Lijklama à N. Eltijn Douwes
1718 A. Lijklama à N. Meekhoff, Sipke Swaga? 1724 overleed ene Hancke Meeckhoff (*1644 Havelte) te Makkinga?. Hij was in 1675 getrouwd met Jantje Coops vd Vecht in Havelte. Hancke was ook Bijzitter in Oldeberkoop
1728 A. Lijklama à N. G. Meekhoff (Secretaris)
1738 A. Lijklama à N. Meekhof (Secretaris)
1748 D. B. Lijklama à N. Meekhof (Secretaris) 1744 wordt ene Hermannus Meekhof uit Makkinga genoemd in een Juridische Dissertatie als Uriditorium Examini Subjicit. Q1749 Meekhoff, secretaris. (overigens woont in Makkinga in1749 ook ene Willem Meekhoff, die luitenant is) Die was getrouwd (1743) met Anna van Heloma en in 1753 met Lucia Siderius
1758 Meekhof Meekhof 1760 Dr. H Meekhof (secr Stellingwerf Oosteinde) wil 1000 eiken verkopen bij executeur en herbergier J. Schuirer te Makkinga
1768 H. Meekhoff H. Meekhoff 1768 H Meekhoff (Secretaris) van Makkinga trouwt in Makkinga met freule Geertruida van Boekholt (*1736) van Eelde. (ook J. Meekhof genoemd)
1778 H. Meekhoff H. Meekhoff
1788 H. Meekhoff H. Meekhoff
1798 H. Meekhof H. Meekhof
1818 Jan Theunis Poort, Jantje Koops ? 1811 Jan Teunis neemt de naam Poort als familinaam. ook voor de 3 kinderen: Teunes(21j), Grietje (28j) en Jikje (25j). Ze wonen in Makkinga. Jan Poort (huisman) was gehuwd met Femmigje Dirks van der Meulen. Grietje trouwt met Albert Jans Mulder en woont (1829) in Nijeberkoop. Jikke overlijdt in 1829. Jan Theunis Poort (87j) overlijdt in Makkinga in 1842. Femmige (94j) overlijdt 2 jaar later. Ze was geboren in Oosterwolde. Theunis Jans Poort is getrouwd met Hiltje Harmens Bergsma.
1927 Albert J Bosch Geert Drenth 1927 is he thuis te koop. De huurder is dan Geert Drenth. 1928 is er boelgoed bij Drenth, en na afloop verkoping van afbraakmaterialen van de gesloopte boerderij van de erven Oosterhof (zathe nr 13)
1950 ca Willem de Jong huisnummer Makkinga 88
1957 koethuis W de Jong het huis krijgt geen nieuw nr op Middelburen

Het zgn 'rechthuis ' was onderdeel van de z-vormige boerderij van Zathe 12

KAD Makkinga A705

Het 'rechthuis' halverwege de 20e eeuw.  Een restant van de Zathe die tot ca 1800 in bezit was van de Lijcklama'à Nijeholt's. Rond 1700 woonde hier executeur H. Jongbloed. Familie de Jong woonde er als laatste.

Zathe 10 en 11

Jaar Eigenaren Bewoners/gebruikers opmerking
1640 S. Lijklama à N. Roelof Tjaebles
1698 A. Lijklama à N. H. Jongbloed (executeur)
1708 A. Lijklama à N. T. Jongbloed
1718 A. Lijklama à N. T. Jongbloed
1728 A. Lijklama à N. Franke Hendriks
1738 A. Lijklama à N. Franke Hendriks (ook nr 11)
1748 D. B. Lijklama à N. Franke Hendriks Q1749 Franke Hendrix is boer te Makkinga.
1758 D. B. Lijklama à N. Folkert Jans
1768 D. B. Lijklama à N. Claes Theunis
1778 V. van Glinstra Klaas Theunis
1788 Lijcklama à N. Klaas Theunis
1798 Susanna Lijklama à N. Jacob Lefferts
1818 Jan Theunis Poort en M. van Scheltinga Hinke Johannes
1832 Jan Theunis Poort ?
1859 1859 zou hier onder nr 10 sprake zijn van een 'rechthuizinge'

Zathes  8 en  9

 Eind 17e eeuw woonhuis van de grietman   Bartholdus Lijklama à Nijeholt en (daarvoor vermoedelijk andere leden van de Lijklama (à Nijeholt) familie

Jaar Eigenaren Bewoners/ gebruikers opmerking
1640 Pier Lijklama Pier Lijklama 1635 Pier Lycklma (Makkinga) trouwt met Greytyen Auckedr (Blesdijke) voor Gerecht OSW
1698 B. Lijklama à N. B. Lijklama à N.
1708 B. Lijklama à N. Meltijn Jans
1718 B. Lijklama à N., Grietien Jans, L. Veldkamp (captain) (en Aeltien Jans?) Aaltien Jans 1757. Lelius Veltkamp uit Makkinga, trouwt in Ee met Sypkjen Suiderhof uit Ee.
1728 B. Lijklama à N. en L. Veldkamp Sijpke Swaga 1731 Lelius is via fam Suiderhoff curator over de kinderen Crans.
1738 L. Veldkamp (Out Captain) Sijpke Swaga Laelius Veldkamp was Kapitein der Infanterie en Bijzitter in OSW. Zoon Hans (* onbekend) heeft een zoon Jan, die in Makkinga werd geboren in 1952, hoewel zijn ouders boer waren in Steenwijkerwold
1748 L. Veldkamp L. Veldkamp? Q1749 Makkinga: L. Vetkamp, capitain reformé.
1758 A. Boelens Hans Veldkamp Hans, zoon van Laelius, trouwt 1751 met Hendrina Ram uit Steenwijk. Ze krijgen kinderen in Makkinga: Jan (*1752) , Sijpkjen (*1754), Geertruid (*1756), Lijkle en Anne (*1759), Wijtske (*1762), Lijkle (*1765). Hendrina verhuist als weduwe in 1773 naar WSW
1768 A. Boelens Alle Andries Ayzo van Boelens (1694-1782) was gehuwd (1721) met Rinske Lycklama à Nijeholt. Hij was raadsheer aan het Hof van Leeuwarden en was in 1749 mogelijk de rijkste Fries. Ze woonden in huize Olterterp
1778 A. Boelens Alle Andries
1788 Ayzo van Boelens Anne Wijbes te koop 1789 (Nieuw gebouwd Heerenhuis, eerder bewoond door Ayzo v Boelens, nu in huur bij advoc E(peus) W(ielinga) Huber (LC 18/7 ea) Hij was gehuwd met Hillegonda v Boelens in LWD (Huber leefde van 1754-1794) Huber woonde later 1789 al in Dronrijp. Eind 1786 nog in LWD. Ze kwamen met 2 kinderen naar Makkinga.
1798 Susana Lijklama à N. Hendrik Dirks
1818 Susana, Christina, Martha en Augusta Bögel Wessel Jans Nijholt
1832 Jan AlbertsWillinge (burgemeester)
1859 Hiltje Taads Wierdsma ?
1859 Hendrik Fokkes vd Broek? Durk J Gorter Boerderij (KAD A732) enz wordt verkocht (tegelijk met Zathe in Nijeberkoop) (gorter huis voor nog geen 1000 gld?
heden W Lemmens W Lemmens Bercoperweg 53b

Zathe 7

1832 

Het gaat hier (met name) om de zathes 6 en 7 (eigendommen van Hendrik Dirks van der Meulen 

 

Perceelnr.In gebruik alsOppervlakte m²KlasseBelasting
100 Hooiland  63540
101 Hooiland  29450
102 Hooiland  28220
103 Hooiland  16860
104 Hooiland  33830
105 Heideveld  5690
106 Bouwland  14440
107 Bouwland   26870
741 Heideveld   63920
742 Heideveld  10070
743 Bouwland   16860
744 Weiland      7960
745Weiland5     120
746 Boomgaard  2380
747 Weiland     580
748 Weiland    4320
749 Weiland    4010
750 Weiland    3040
751Tuin           990
752 Huis en Erf 1830  ZATHE 7
753 Weiland  1690
754 Weiland    2170
755 Bosch       560
756 Weiland     1980
757 Bouwland  15830
758 Weiland    22130
759 Bouwland 15060
760 Bouwland  10230
761 Weiland   16990
762 Bosch       5230
763 Weiland     4540
764 Huis en Erf 820  ZATHE 6
765 Boomgaard 2110
766 Weiland    1360
767 Weiland     9170
768 Bosch       1620
769 Weiland    23810
770 Heideveld  34660
771 Bouwland  19030
790 Bouwland  6020
792a  Bosch     2903
808 Heideveld  84190
809 Heideveld  6050
810 Heideveld  28620

 

 

 

Overigens neemt Hendrik in 1811 voor hem, zijn zoon Dirk  (24j) en dochter Jebbigjen (8j), de naam  VAN DER MOLEN aan. Hij woont dan in Makkinga.

1866 het gaat hier waarschijnlijk om de bezittingen van fam vd Meulen op Middelburen

Jaar Eigenaren Bewoners/ gebruikers opmerking
1640 Laurents Jan Rommerts erfg. Luijtjen Coops
1698 A. Lijklama à N. Sander Teunes
1708 A. Lijklama à N. Sander Teunes
1718 A. Lijklama à N. Sander Rones Rones is volgens mij Teunes
1728 A. Lijklama à N. Sander Rones
1738 A. Lijklama à N. Sander Teunis
1748 D.B. Lijklama à N. Dirk Jans Q1749 Dirk Janz is boer onder Makkinga
1758 D.B. Lijklama à N. Dirk Jans
1768 D.B. Lijklama à N. Dirk Jans
1778 V. van Glinstra, na ux Dirk Jans
1788 Lijklama à N. Jan Dirks 1757 trouwt Jan Dirks van Makkinga met Abeltje Alberts van Donkerbroek Hun kinderen zijn: Dirk (*1758), Antje (*1761), Antje (*1764), Zijgjen (*1767), Albert (*1770)
1798 Susanna Lijklama à N. Harm Meijnes
1818 Hendrik Dirks vd Meulen Hendrik Dirks vd Meulen Hendrik Dirks vd Meulen overl in 1839 (80j, boer te Makkinga). Hij was gehuwt met Antje Wybes. Had een zoon Dirk, die in 1820 jong overleed en een dochterJebbigje (*1803), die gehuwd was met Jan Alberts Koning (huisman)
1832 Hendrik Dirks vd Meulen ? Tot wanneer bleef Hendrik er zelf wonen? Huis en erf vielen onder KAD Makkinga A764
1866 vermoedelijk is het deze zathe die de fam Van der Meulen in 1866 in vele stukken verkoopt.

Zathe  6

1832 Zathe 6 is opgegaan in zathe 7 en eigendom van Hendrik Dirks van der Meulen

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640 Sipke Jelckema Marten Laurens
1698 Anna Frankena Abel Roelofs
1708 Anna Frankena Abel Roelofs
1718 Anna Frankena Abele Roelofs
1728 Anna van Frankena Jan Abels
1738 Anna van Frankena Jan Abels
1748 Dom Couts n.l. Theunis Hendriks Ds Henricus Wilhelmus Couttis was getrouwd in 1737 met Harmina Tjaerds van Heloma
1758 Ds Couttis 'zijn kinderen'
1768 Ds H. W. Couttis 'zijn kinderen'
1778 Ds H. W. Couttis, luitenant S. Couttis, secr A. Alma, secr. J. Doem nae lib. Oeble Jans 1773 gaat ene Oeble Jans met zijn vrouw Janke Jacobs vanuit Langezwaag naar Makkinga. Ze zijn in 1775 getrouwd in De Knipe. Hun kinderen nemen in 1811 de naam Stoker aan.
1788 Couttis, Doem, A. Alma n.l. de kinder Henricus, Wilhelmus, Petrus en Samuel Alma Oeble Jans J van Doem was secretaris van Rauwerderhem en woonde in Rauwerd. hij was getrouwd met Alexandrina Couttis
1798 Doem, wed Alma n.l. Oeble Jans
1818 Hendrik Willem Alma ? Henricus Wilhelmus Alma (*1772) was een zoon van Adrianus Petrus Alma en Tjeerdina Heloma. Henricus trouwde (1798) met Jacobina Swalue

Zathe  5

1832 Zathe 5 (althans wat er nog van bij elkaar is)

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640 Hylcke Frankes Egbert Roelofs
1698 Jurrien Sijbrants n.u, Lense Egberts, Grietien Jaspers v 4 kind bij Jan Egberts verw, Roelof Egberts wezen Jurrien Sijbrants
1708 Meteijn Egberts wed, Lense Egberts, Grietie Caspers voor kind, Roelof Egberts kinderen. Meijntie Egberts
1718 Meijntie Egberts wed, Lense Egberts, Jan Egberts kind, Roelof Egberts kind. Meijntien Egberts
1728 Meijntie Egberts, Jan Egberts 4 kinderen, Roelof Egberts kinder Teunis Jans
1738 Dirk Jans en erfg, Meijntien Egberts, Jan Egberts 4 kinderen, Roelof Egberts 6 kinderen. Alle Jacobs
1748 Dirk Jans, Meijntie Egberts erfg, Jan Egberts kind, Sjoerd Roelofs Roelof Jacobs
1758 Sjoerd Roelofs wed. Franke Lefferts
1768 Sjoerd Roelofs wed. Franke Lefferts
1778 Sjoerd Roelofs wed. Steffen Frankes
1788 Sjoert Roelofs ? Jan Hendriks
1798 Sjoerdt Roelofs wed. Barteld Hessels
1818 Jan Jans Jan Theunis Poort
1832 Karst Jans van der Veen ?

We gaan nu van Middelburen naar Twijtel, waar de boerderijen t.N.v de  (latere) Bercoperweg stonden. De in 'blauw'  aangegeven woning stond wel aan of nabij het kerkepad. Ze zijn pas na  de 19e-eeuwsw  opdeling der zathes gebouwd. (alleen  Twijtel 2 was er al in 1832)  Overigens stond Twijtel 1 feitelijk op Zathe 5

1849 Het Nijeberkoper deel van het kerkepad vanaf de Abbendijk tot aan de (voormalige  kerk)

Twijtel 1

Zathe  4  ( voorloper van Bercoperweg 66)

Twijtel 2

Zathe  3  ( voorloper van  Bercoperweg 70)

Twijtel 3

Twijtel 4

Zathe  2   (voorloper van Prikkedam 2)

Twijtel 5

Twijtel 6

Zathe  1

We steken de Abbendijk over en gaan nu verder onder Nijeberkoop

Zathe 21

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640 Baerte Frankes Baerte Frankes
1698 Baerte Roelofs (varwer), Grietie en Jantjen Roelofs Cornelissien Abeles cum liberes
1708
1718
1728 B. Lyclama à N. (Grietman), Baarte Roelofs nagelatene weesen, Jan Jansen sampt Grietjen Roelofs. Egbert Peters Egbert Peters zit in 1738 op Zathe 3 onder Nijeberkoop
1738 Capitain L. Veltkamp, Willem Allis Bartolt Reints Bartolt Reynts zat in 1728 nog op Zathe 1 onder Nijeberkoop.
1748 Bartolt Reints
1758 Gerardus Stania, Sjoerd Andries Bartolt Reints
1768 Gerardus Stania, Sjoerd Andries ??
1778 Sjoerd Andries Albert Bartelts Albert is in 1758 getrouwd met Lammegjen Roelofs. (beide van Nijeberkoop)
1788
1798 Sjoerd Andries Albert Bartelts
1818
1832
1860 ? ?

Zathe 20

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640
1698
1708
1718
1728
1738
1748
1758
1768
1778
1788
1798
1818
1832
1860 Harmen Martens Houtman Harmen Martens Houtman 'Tjabbeveld' ligt in deze zathe.

Zathe 19

Jaar Eigenaren Bewoners/ gebruiker opmerking
1640
1698
1708
1718
1728
1738
1748
1758
1768
1778
1788
1798
1818
1832
1860 Petronella Agatha Boudina Suringar Jan Klazes Truiten

Zathe 18

Jaar Eigenaren Bewoners/ gebruikers opmerking
1640
1698
1708
1718
1728
1738
1748
1758
1768
1778
1788
1798
1818
1832
1860 Petronella Agatha Boudina Suringar Jan Klazes Truiten 'Tjabbe'een zgn veld ook hierbij.

Zathe 17

Jaar Eigenaren Bewoners/ gebruikers opmerking
1640
1698
1708
1718
1728
1738
1748
1758
1768
1778
1788
1798
1832
1860 Cornelis Franciscus Frisianus Nauta van Hylckama Dirk Sjoerds de Boer

Zathe 16

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640
1698
1708
1718
1728
1738
1748
1758
1768
1778
1788
1798
1818
1832
1860 Cornelis Franciscus Frisianus van Hylckama Dirk Sjoerds de Boer

Zathe 15

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640
1698
1708
1718
1728
1738
1748
1758
1768
1778
1788
1798
1818
1832
1860 Jouke Gerrits de Vries (boerderij), fam Coehoorn van Scheltinga (hooiland) Jouke Gerrits de Vries (boerderij), fam Coehoorn van Scheltinga (hooiland)

Zathe 14

1952 De oude 'saks' lijkt niet te behouden

Deze L-vormige Saksische boerderij stond aan de Bovenweg thv het huidige nieuwbouwstraat Oosteregge. Ze is halverwege de 19e eeuw gesloopt. Ondaks verwoede pogingen is er  te weinig steun voor behoud van de boerderij. Ook het Openluchtmuseum in Arnhem heeft geen interesse. Bovenstaande artikelen zijn allemaal uit de kranten in 1952

1953 Er blijft toch nog hoop al staat de achtermuur staat op instorten. Fam Menger woont er nog steeds. Ook Burgemeester Bontekoe trekt zich het lot van de saks aan.

1955 Nieuwe eigenaar, nieuwe poging

1955 toch restauratie?

1956 Gemeente geeft hoop op

1958 De saks in Steggerda is gerestaureerd. Nijeberkoop (nog) niet.

1959 Het doek valt, ondanks alle pogingen, definitief voor de oude saksische boerderij van Nijeberkoop. Ze is inmiddels gesloopt.

Product Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640 De Pastorie Claes Peters
1698 De Pastorie Tzietsjen Suarts
1708 De Pastorie
1718 De Pastorie
1728 De Pastorie Hendrik Suwerts
1738 De Pastorie Hendrik Súwarts
1748 De Pastorie ?
1758 De Pastorie Cornelis Peters
1768 Oud Secr H Meekhof Berent Claas
1778 Oud Secr H Meekhof Berent Claas
1788
1798 ? Jan Theunis Jan Theunis (Poort) was getrouwd met Femmigje Dirks (vd Meulen) Beide van Middelburen. 1780 zijn ze getrouwd in Makkinga. Ze hadden in ieder geval 3 kinderen: Grietjen (* 1783 Makkinga) (Jikke (*1786 Nijeberkoop) en Theunis (*1790 Nijeberkoop)
1818
1832
1860 Jan Jans Bos Jan Jans Bos Jan Jans Bos (1798-1857) was getrouwd met Antje Lammerts Oosterhof
?? Lammert Jans Bos Lammert Jans Bos Lammert Jans Bos (1845-1925) was getrouwd met Antje Annes de Vries (1848-1909)
1950 B. de Boer aldus een stukje in de krant
1953 B Menger

Zathe 13  (in Egypte)

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640 Jacob Hendricks wed, Geesjen Jacob Hendricks wed, Geesjen
1698 Augustinus Lijcklama à N. (Grietman) Able Roelofs
1708 Augustinus Lijcklama à N. (Grietman)
1718 Augustinus Lijcklama à N. (Grietman)
1728 Augustinus Lijcklama à N. (Grietman) Jan Andries
1738 D. B. Lycklama à N. (Grietman) Wessel Everts
1748 D. B. Lycklama à N. (Grietman)
1758 D. B. Lycklama à N. (Grietman) Jacob Hessels
1768 D. B. Lycklama à N. (Grietman) Jan Tjammes
1778 Van Glinstra (Grietman) Hendrik Claas
1788
1798 Willem Roelofs
1818
1832
1860 Jacob Sijtzes Boek (boerderij), Pieter Freerks vd Bij (hooiland) Jacob Sijtzes Boek (boerderij), Pieter Freerks vd Bij (hooiland) Jacob Buik (boereknecht) trouwde in 1834 in Schoterland met Zwaantje Yntses Wiebenga. Later dus boer.
? ? Sytse Jacobs Buik of Boek

Zathe 12 (Boshoeve)

1719 Zou de boerderij gebouwd zijn

1901 Van Tijen verkoopt sparren

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 is het de wed Mevr van Tijen die sparren verkoopt en in 1903 kaphout

 

 

 

1907 op verzoek van Mr R. A. Fockema haververkoop

1909 Jochem Velde zoekt een knecht

 

1904 en 1919 resp heide- en bosbrand op en nabij Boshoeve

1909 wordt het oude hallenhuis vervangen door een nieuwe boerderij

1930 brand deze boerderij af na blikseminslag, maar wordt herbouwd.

1927 Posthuma verkoopt hout

 

 

 

1929 Jaap Wiersma ZOEKT KNECHTEN

 

 

 

 

 

 

 

1930 Boshoeve brand af en wordt aanbesteed

1936 Herdershonden te koop bij Jouke vd Molen

1935 De boerderij komt opnieuw  te huur

 

 

1936 Volksfeest op terrein Boschhoeve

1940 J en H vd Molen bieden te scheuren land aan.

1940 Stierkalveren bij vd Molen

1947 eigenaar wil geen grond afstaan voor woningbouw

1947 Zomerfeest of Boschhoeve

 

1948 Hartman vd Molen heeft al een Stier

1968 bos achter de boerderij (om te wandelen)

Jaar Eigenaren Bewoner/ gebruiker opmerking
1640 Sijbrand Lenses en Roelof Hendriks Sijbrand Lenses en Roelof Hendriks
1698 Augustinus Lycklama à N. Alle Jans
1708 Augustinus Lycklama à N.
1718 Augustinus Lycklama à N.
1728 Augustinus Lycklama à N. Jan Everts
1738 D. B. Lycklama à N. (Grietman) Jan Everts
1748 D. B. Lycklama à N. (Grietman) ?
1758 D. B. Lycklama à N. (Grietman) Peter Egberts
1768 D. B. Lycklama à N. (Grietman) Hendrik Peters
1778 Van Glinstra Hendrik Peters
1788 Willem Roelofs
1818
1832
1860 Hiltje Tjaad Wiersma Karst Jannes Hoogenberg 'kerkenkamp'in deze Zathe (eigen aan de kerk van Nijeberkoop)
1895 fam Manger Cats
1896 fam Van Tijen (uit Wormerveer) Manger Cats verkoopt landgoed Boshoeve voor Fl. 18.867,--
ca 1905 Mr Rudolph Fockema (raadsheer bij gerecht Leewarden) wed. Van Tijen-Laan verkoopt
1923 Job Posthuma (uit Gorredijk) verkoop
1961 E. Posthuma of mus? er is dan een fietstocht
Marten van derSchoot
Jochem Velde Velde in ieder geval in 1909 en 1915
1935 E J Posthuma Jaap Wiersma waarschijnlijk tot 1936
1936 Jouke van der Molen
1948 ca Hartman van der Molen Hartman nu boer
Egbert de Boer
Jannes de Boer

De middeleeuwse kerk - waarschijnlijk in de loop van de 13e eeuw gesticht - was aan Bonifatius gewijd. Zij stond daar waar nu begraafplaats is. Begin 19e eeuw wordt het bouwwerk steeds slechter en in 1824 vragen de Floreenplichtigen aan het Provinciaal Kollege van Toezicht om de kerk te mogen afbreken.  De nog bruikbare materialen wil men dan graag voor verbetering van het schoolgebouw benutten. Een tekening uit 1722 toont de kerk zonder toren, maar met een klokkestoel. Een klokkestoel staat er nog steeds op de begraafplaats van Nijeberkoop.